Brexit bez umowy – wytyczne dla przewoźników cz.2

W części drugiej brexitowego przyjrzymy się zasadom przewozu towarów pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską.

Przewóz towarów z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej

 Jakie dokumenty należy posiadać podczas przewozu towarów z wysp do Unii? W trakcie odbioru towarów do przewiezienia na teren Europy Kontynentalnej kierowca musi otrzymać wszystkie celne dokumenty niezbędne do wjazdu na teren Wspólnoty. Musi być to co najmniej wspólne zgłoszenie celne i zgłoszenie bezpieczeństwa.

Pozwolenie na kontynuację przejazdu (P2P)

Kierowca będzie musiał otrzymać informacje, czy przewożone przez niego towary będą okazane w urzędzie celnym w Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu tej procedury eksporter ma otrzymać POZWOLENIE NA KONTYNUACJĘ PRZEJAZDU.

Dalsze kroki, które będzie musiał zrealizować kierowca, zależą od rodzaju P2P, jakim będzie dysponował:

  1. przyznano P2P — kierowcy mogą odebrać i zabrać towary do portu brytyjskiego lub terminalu odjazdu;
  • nie przyznano P2P, konieczna kontrola fizyczna — kierowcy mogą odebrać towary i zabrać je do wyznaczonego miejsca wywozu (DEP) lub zatwierdzonej lokalizacji na terytorium w celu przeprowadzenia odpowiednich kontroli i udzielenia P2P;
  • nie przyznano P2P, konieczna kontrola dokumentów — kierowcy nie odbierają towarów, dopóki eksporter nie przekaże skontrolowanych dokumentów do krajowego centrum odprawy celnej (National Clearance Hub) i nie otrzyma dalszych instrukcji.

Od kierowcy nie wymaga się posiadania na pokładzie dokumentacji wywozu towarów z Wielkiej

Brytanii, w zamian za to musi posiadać inne dokumenty, o których wspomnimy w dalszej części.

Dokumenty dla władz granicznych w Unii Europejskiej

Kierowca musi otrzymać od przedsiębiorcy wszystkie niezbędne numery referencyjne lub dokumentację, aby mógł spełnić wymogi wwozu obowiązujące w kraju unijnym, do którego wjeżdża.

Dopilnowanie tego należy do obowiązków eksportera z Wielkiej Brytanii (z jego agentem

celnym i/lub dostawcą usług logistycznych). Konieczne może okazać się wcześniejsze wypełnienie zgłoszenia i przeprowadzenie odprawy, zanim ładunek będzie mógł zostać wywieziony z Wielkiej Brytanii.

Przedsiębiorca wywożący towary z Wielkiej Brytanii musi:

– potwierdzić u przedsiębiorcy wwożącego towary do Unii Europejskiej, że zostały dopilnowane wszystkie niezbędne formalności i spełnione wszystkie niezbędne wymogi;

– przekazać przewoźnikowi i kierowcy pełne i jasne instrukcje, aby wiedzieli, co robić.

Dokumentacja dla dodatkowych procedur przewozu towarów z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej

Procedury, takie jak Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej (CTC), karnet ATA (do tymczasowej odprawy towarów) i karnet Międzynarodowego Przewozu Drogowego (TIR) będą wspomagały procesy wjazdu do UE, ale będą także wymagały od kierowców podjęcia dodatkowych działań.

Przewozy towarów do UE na podstawie konwencji

Przewóz towarów do UE na podstawie CTC

Jeśli przedsiębiorca ustali przewóz towarów na podstawie CTC, kierowca musi:

1. otrzymać od przedsiębiorcy tranzytowy dokument towarzyszący (TAD) oraz informację, że przewóz towarów został zwolniony do procedury tranzytowej i że może on udać się do punktu wyjazdu z Wielkiej Brytanii; lub:

2. otrzymać lokalny numer referencyjny (LRN) lub TAD, który nie został zwolniony do procedury tranzytowej, oraz zostać poinformowany o konieczności okazania towarów oraz LRN lub TAD organom kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii w wyznaczonym urzędzie wyjścia w tym kraju. Towary zostaną następnie zwolnione do procedury, a kierowca otrzyma TAD.

Eksporter musi przekazać kierowcy najnowsze informacje o statusie TAD.

Przewóz towarów do Unii Europejskiej na podstawie konwencji ATA

Karnety ATA to międzynarodowe dokumenty celne stosowane do tymczasowego wywozu lub wwozu towarów. Jeśli przedsiębiorca ustali przewóz towarów na podstawie konwencji ATA, kierowca musi:

–  uzyskać od przedsiębiorcy karnet ATA;

–  zabrać towary i karnet ATA do organów kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii w urzędzie

wyjścia w tym kraju zgodnie z instrukcjami przedsiębiorcy, agenta lub firmy logistycznej nadzorującego/-j przewóz.

Przewóz towarów do Unii Europejskiej na podstawie konwencji TIR

Jeśli przedsiębiorca ustali przewóz towarów na podstawie konwencji TIR15, pojazd przewożący towary musi mieć świadectwo homologacji pojazdu drogowego do transportu pod zamknięciami celnymi.

Przewoźnicy mają obowiązek:

– przekazania kierowcy karnetu TIR;

– dopilnowania formalności pozwalających na zadeklarowanie przewozu w unijnym systemie tranzytowym (NCTS) oraz dysponowania numerami referencyjnymi do okazania towarów organom celnym UE;

–  poinstruowania kierowcy o konieczności zabrania i okazania towarów i karnetu TIR organom kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii w urzędzie wyjścia w tym kraju.

Wywóz towarów akcyzowych z Wielkiej Brytanii

Za towary akcyzowe uważane są alkohol, tytoń i produkty energetyczne. Jeśli przewożone dobra mają być objęte akcyzą, kierowca oprócz innych dokumentów handlowych musi otrzymać od przedsiębiorcy jeden z następujących dokumentów:

– kopię elektronicznego dokumentu administracyjnego (eAD);

– dokumentację handlową, na której jasno widnieje administracyjny numer referencyjny (ARC) dla eAD;

–  papierowy formularz W8 dla produktów energetycznych;

– kopię zgłoszenia celnego.

Na granicy z UE

Jeśli nie zastosowano żadnych dodatkowych procedur, kierowca musi przestrzegać unijnych wymogów wwozu i obowiązujących na granicy.

Jeśli przewóz odbywa się na podstawie CTC, kierowca musi okazać organom celnym UE TAD zgodnie z procedurami unijnymi.

Jeśli natomiast przewóz odbywa się na podstawie konwencji ATA lub TIR, kierowca musi okazać karnet ATA lub TIR oraz dopilnować, aby został podstemplowany przez organy celne UE zgodnie z procedurami unijnymi.

Za granicą z UE

Jeśli przewóz odbywa się na podstawie CTC, kierowca musi okazać TAD w unijnym urzędzie przeznaczenia lub upoważnionemu nadawcy w sytuacji, w której procedura tranzytowa będzie zamknięta. Towary następnie będą podlegały unijnym procedurom przywozowym.

Jeśli przewóz odbywa się na podstawie konwencji ATA, kierowca powinien przekazać karnet ATA odbiorcy towarów po ich dostawie.

Jeśli przewóz odbywa się na podstawie konwencji TIR, kierowca musi okazać karnet TIR i dopilnować, aby został podstemplowany przez unijne organy celne w momencie, w którym towary opuszczają terytorium celne UE lub w unijnym urzędzie przeznaczenia.

WWÓZ TOWARÓW DO PAŃSTW UE

Wwóz towarów do Francji

Francja wdrożyła system inteligentnej granicy (smart border) do obsługi ciężarówek korzystających z przepraw promowych i przejazdów przez Eurotunel, w którym dane w zgłoszeniu celnym będą przyporządkowane do numeru rejestracyjnego pojazdu przewożącemu ładunek/-ki.

Po wyjeździe z Wielkiej Brytanii przy odprawie promowej lub stacji obsługi w Eurotunelu kierowca wręczy główny numer ewidencyjny (MRN). MRN zostanie zeskanowany i skojarzony z numerem rejestracyjnym pojazdu.

W przypadku ładunków od wielu przedsiębiorców eksporter lub kierowca może zeskanować wszystkie kody kreskowe na osobnych dokumentach za pośrednictwem aplikacji Prodouanes, która utworzy kopertę MRN. Kierowca będzie musiał następnie okazywać tylko jeden MRN na przewożony ładunek.

Dane te są następnie analizowane przez system celny we Francji, kiedy kierowca wraz z ładunkiem będzie znajdował się na promie lub w pociągu przemieszczającym się przez kanał, aby można było dokonać wstępnej selekcji pojazdów do dalszej kontroli (celnej i/lub sanitarnej i fitosanitarnej [SPS]).

Podczas przejazdu kierowca zostanie poinformowany, czy:

– może kontynuować jazdę;

– musi zadeklarować towary do odprawy celnej i/lub SPS;

–  wystąpiły problemy, które należy rozwiązać przed kontynuacją podróży.

Przewóz towarów przez Holandię

Holandia opracowała swoje własne zalecenia dotyczące przemieszczania przez holenderskie porty. Dostępna jest także płatna usługa Portbase, której celem jest zapewnienie przewoźnikom towarowym i operatorom logistycznym pomocy przy różnych formalnościach związanych z przewozem towarów pomiędzy Wielką Brytanią a Holandią.

Wszystkie holenderskie terminale promowe uzgodniły, że wszystkie numery zgłoszeń celnych towarów wywożonych z Wielkiej Brytanii i do niej wwożonych przechodzących przez porty w Holandii muszą być wcześniej zarejestrowane za pośrednictwem Portbase. W przeciwnym razie pojazdy przeznaczone do drogowego transportu towarowego nie będą mogły wjechać na terminale.

Podczas odprawy brytyjskiej kierowca będzie musiał okazać MRN.

Przewóz towarów pomiędzy Republiką Irlandii a Irlandią Północną

Kierowców przewożących towary między Irlandią a Irlandią Północną będą obowiązywały procedury celne odmienne od tych stosowanych w wymianie handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Dalsze informacje można znaleźć na stronie GOV.UK

Przewóz towarów z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii

Przed wyjazdem z Unii Europejskiej

Podczas odbioru towarów kierowca musi otrzymać wszystkie właściwe dokumenty celne i potwierdzić, że przedsiębiorca zrealizował unijne procedury wywozu.

Kierowca musi także potwierdzić u eksportera, że zostały spełnione brytyjskie wymogi wwozu. Jeśli nie są stosowane inne procedury przewozu, oznacza to, że kierowca musi dla każdego ładunku mieć kopię zgłoszenia celnego od przedsiębiorców (w UE i Wielkiej Brytanii). Może on mieć postać:

– jednego lub wielu MRN nazywanego/-ych brytyjskim numerem wjazdu; lub

– numeru rejestracji i identyfikacji przedsiębiorcy brytyjskiego (Economic Operator Registration and Identification, EORI);

–  unijnego zgłoszenia wywozu MRN.

Kierowca musi odebrać i mieć na pokładzie dodatkowe MRN dla towarów kontrolowanych objętych uproszczonymi procedurami przejściowymi (TSP).

Dokumentacja dla dodatkowych procedur przewozu towarów z UE do Wielkiej Brytanii

Dodatkowe procedury, takie jak CTC, karnet ATA i karnet TIR będą wspomagały procesy wjazdu do Wielkiej Brytanii, ale będą także wymagały od kierowców podjęcia dodatkowych działań.

Wwóz towarów do Wielkiej Brytanii na podstawie konwencji

CTC: Jeśli przedsiębiorca ustali przewóz towarów na podstawie CTC, kierowca musi otrzymać od niego TAD oraz dopilnować, aby towary zwolniono do tranzytu.

ATA: Jeśli przedsiębiorca ustali przewóz towarów na podstawie konwencji ATA, kierowca musi otrzymać

od niego karnet ATA.

TIR  Jeśli przedsiębiorca ustali przewóz towarów na podstawie konwencji TIR, pojazd przewożący towary musi mieć świadectwo homologacji pojazdu drogowego do transportu pod zamknięciami celnymi.

Kierowca musi uzyskać od przedsiębiorcy karnet ATA.

Wwóz towarów akcyzowych do Wielkiej Brytanii

Jeśli towary są przewożone do składu celnego w Wielkiej Brytanii, wówczas kierowca będzie musiał zapewnić sobie kopię eAD lub dokumentu handlowego z jasno określonym ARC przed wyjazdem z portu.

Jednak w sytuacji, w której importer zastosował uproszczoną procedurę celną pozwalającą na opóźnienie przybycia towarów (np. TSP), opóźnione zostanie również utworzenie eAD do momentu przybycia towarów. W takich przypadkach kierowca musi zamiast tego zapewnić sobie kopię wcześniej złożonego zgłoszenia celnego, na którym muszą znajdować się szczegóły gwarancji przepływu towarów akcyzowych przed wyjazdem z portu.

Jeśli towary nadal pozostają w transporcie pod adres dostawy przed końcem kolejnego dnia roboczego po wwozie, importer (lub jego agent) powinien wtedy przekazać kierowcy kopię eAD lub ARC w celu dopełnienia formalności dla wymogów przewozu towarów objętych akcyzą.

Na granicy z UE

Kierowca ma obowiązek przestrzegania procedur wyjazdu z UE.

Jeśli przewóz odbywa się na podstawie konwencji ATA lub TIR, kierowca musi okazać karnet ATA lub TIR oraz dopilnować, aby został podstemplowany przez organy celne UE zgodnie z procedurami unijnymi.

Procedury wjazdu do Wielkiej Brytanii

Władze Wielkiej Brytanii nie będą rutynowo zatrzymywać pojazdów w drodze do tego kraju, aby sprawdzać, czy kierowcy dysponują poprawną dokumentacją celną. Jednak urzędnicy organów kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii będą na podstawie informacji opartych o analizę ryzyka wybierać, jak to robią obecnie, ciężarówki do ukierunkowanych kontroli pod kątem przestępstw celnych, bezpieczeństwa i zwalczających przemyt.

Na czas takiej kontroli ciężarówka zjedzie na bok, a kierowca zostanie poproszony o okazanie MRN i EORI dla każdego ładunku. Kierowca musi przestrzegać miejscowych procedur portu w zakresie okazywania TAD, karnetu ATA i karnetu TIR.

Jeśli towary wracają do Wielkiej Brytanii na podstawie karnetu ATA, a ostatnią pieczątkę na karnecie postawiły brytyjskie organy kontroli granicznej, będzie to stanowiło zakończenie procedury dla karnetu ATA.

Za granicą z Wielką Brytanią

Po zjeździe z promu lub pociągu w ruchu wahadłowym kierowca odjedzie z portu lub terminalu, jak dzieje się to obecnie. Jeśli przewóz odbywa się na podstawie CTC, kierowca musi okazać TAD w urzędzie przeznaczenia lub upoważnionemu nadawcy w sytuacji, w której procedura tranzytowa będzie zamknięta. Towary następnie będą podlegały brytyjskim procedurom przywozowym. Jeśli jest już dostępny MRN i/ lub EORI, towary będą mogły zostać odprawione bezzwłocznie. W innym razie kierowca będzie musiał zabrać towary do obiektów upoważnionego nadawcy lub urzędu przeznaczenia, w którym kończy się przewóz tranzytowy.

Jeśli przewóz odbywa się na podstawie konwencji ATA, kierowca powinien przekazać karnet ATA odbiorcy towarów po ich dostawie.

Jeśli przewóz odbywa się na podstawie konwencjimTIR, kierowca musi okazać karnet TIR i dopilnować, aby został podstemplowany przez brytyjskie organy kontroli w momencie, w którym towary opuszczają terytorium celne UE lub przybywają do urzędu przeznaczenia.

Przewóz produktów kontrolowanych z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej

Przewoźnicy i kierowcy transportujący produkty zwierzęce, roślinne i inne produkty kontrolowane muszą znać zmieniające się zasady i trasy.

Przewoźnik i kierowca nie powinien rozpoczynać przewozu tego typu towarów, dopóki nie upewni się, że:

–  importer lub eksporter sprawdził trasę, którą zamierza jechać;

–  urząd kontroli granicznej, przez który chce przejechać, ma uprawnienia do odprawy towarów wwożonych przez niego do Wielkiej Brytanii lub wywożonych z tego kraju.

Wywóz zwierząt, produktów zwierzęcych, ryb i produktów rybołówstwa do Unii Europejskiej

Przedsiębiorcy przewożący zwierzęta lub produkty zwierzęce z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej będą musieli wcześniej złożyć wniosek o świadectwo wywozowe zdrowia (EHC).

Będą musieli oni dopilnować, aby EHC zostało podpisane przez upoważnioną do tego osobę po inspekcji ładunku. Przedsiębiorca musi sprawdzić, czy trasa, którą kierowca chce pojechać, pozwoli na sprawdzenie ładunku we właściwym punkcie kontroli granicznej (BIP) w państwie członkowskim UE, do którego dotrze jako pierwszego.

Kierowca musi potwierdzić u przedsiębiorcy lub przewoźnika, że co najmniej 24 godziny przed przybyciem ładunku podmiot importujący w UE przekazał właściwemu BIP informacje o takim przybyciu.

Kierowca ma obowiązek posiadania na pokładzie papierowej kopii każdego EHC dla przewożonego przez siebie ładunku. EHC mogą być sprawdzane w unijnym BIP (punkcie kontroli granicznej).

Wywóz złowionych ryb morskich do spożycia przez ludzi

Oprócz EHC eksporterzy odławianych dziko żyjących ryb morskich do spożycia przez ludzi będą musieli dla każdego ładunku wwożonego do Unii Europejskiej uzyskać brytyjskie świadectwo połowowe.

Eksporterzy prześlą kopię dokumentów swojemu importerowi w UE, ale w niektórych przypadkach dokumenty te muszą znajdować się na pokładzie kierowcy. Przewoźnicy przed podjęciem próby wywozu ryb złowionych w Wielkiej Brytanii i brytyjskich produktów rybołówstwa do Unii Europejskiej powinni sprawdzić, czy eksporter uzyskał w Wielkiej Brytanii potwierdzone świadectwo połowowe.

Przewóz żywych zwierząt w UE

Przedsiębiorcy będą musieli wyznaczyć przedstawiciela w państwie członkowskim UE.

Muszą także uzyskać od importera lub eksportera pewne dokumenty, ponieważ po brexicie UE nie będzie już przyjmowała wersji tych dokumentów wystawianych w Wielkiej Brytanii.

Wymagane dokumenty są dostępne we właściwym departamencie rządowym i obejmują:

–  zezwolenie dla przewoźnika;

– świadectwo kwalifikacji;

– świadectwo homologacji pojazdu;

–  dziennik podróży (w koniecznych przypadkach).

Przewóz zagrożonych lub chronionych gatunków zwierząt lub roślin na podstawie CITES (Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem)

Jeśli Wielka Brytania opuści Unię bez umowy, przewóz zagrożonych lub chronionych gatunków zwierząt lub roślin na podstawie Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) może odbywać się wyłącznie przez wyznaczone do tego porty. Najnowsze informacje na temat tych portów oraz wymogów dla zezwoleń i zgłoszeń CITES znajdują się na stronie GOV.UK

Przewóz produktów zwierzęcych, roślinnych i innych produktów kontrolowanych z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii

Większość produktów zwierzęcych i roślinnych nie będzie uznawana za towary wysokiego ryzyka.

Dlatego mogą swobodnie wjeżdżać do Wielkiej Brytanii bez konieczności spełniania dodatkowych wymogów. Jednakże pewne produkty zwierzęce i roślinne pochodzące z kraju spoza UE przewożone przez Wspólnotę przed wjazdem do Wielkiej Brytanii będą musiały być wwożone do tego kraju przez konkretne miejsca wprowadzania26. Przedsiębiorca, przewoźnik i kierowca musi dopilnować, aby w brytyjskim miejscu wprowadzania towarów można było dokonać kontroli przewożonych produktów.

Można to sprawdzić na poniższych stronach:

– brytyjskie punkty kontroli granicznej (BIP)

–  brytyjskie wyznaczone miejsce wprowadzania (DPE)

– pierwsze miejsce przybycia (PoFA) roślin i produktów roślinnych pochodzących z kraju spoza UE

BEZPIECZEŃSTWO POJAZDU PODCZAS PODRÓŻY DO ORAZ Z WIELKIEJ BRYTANII

Brytyjscy i unijni przewoźnicy i zatrudniani przez nich kierowcy mają obowiązek zabezpieczania pojazdów wjeżdżających do Wielkiej Brytanii w celu ograniczenia ryzyka padnięcia ofiarą przestępstwa.

Przewoźnicy i kierowcy przekraczający granicę między Wielką Brytanią a Unią Europejską powinni znać potencjalne zagrożenia dla pojazdów oraz sposoby unikania wwożenia nielegalnych

imigrantów. Nielegalny imigrant to osoba, która ukrywa się w lub na pojeździe, aby uniknąć kontroli granicznej przy wjeździe do Wielkiej Brytanii.

Jeśli kierowca nie zabezpieczy pojazdu, a kontrola wykaże wwóz nielegalnych imigrantów do Wielkiej Brytanii, kierowca, właściciel lub osoba wynajmująca pojazd mogą zostać ukarani grzywną (znaną także jako „karą cywilną”) w wysokości do 2000 GBP za każdą znalezioną osobę. Pisaliśmy o tym więcej w artykule: Jak uchronić się przed imigrantami?

Prawo dotyczy wszystkich wjazdów do Wielkiej Brytanii, w tym przez europejskie porty morskie i przejazdów wahadłowych przez Eurotunel.

Bezpieczeństwo pojazdów

W przypadku przewoźników skuteczny system zabezpieczania pojazdów obejmuje:

– pisemne instrukcje obsługi systemu dla kierowców;

– solidne urządzenia zabezpieczające skutecznie chroniące pojazd, ładunek i przestrzeń ładunkową;

–  szkolenia dla kierowców w zakresie korzystania z systemu i urządzeń bezpieczeństwa;

–  przekazanie kierowcom list kontrolnych bezpieczeństwa pojazdów;

–  egzekwowanie przestrzegania instrukcji przez kierowców.

W przypadku kierowców skuteczny system zabezpieczania pojazdów obejmuje:

– urządzenia zabezpieczające (np. kłódki, plomby i linki mocujące opończę) pojazdy po załadunku;

– dokładne sprawdzanie urządzeń zabezpieczających i pojazdu po każdym postoju i przed wjazdem do Wielkiej Brytanii;

– zapisywanie kontroli na liście kontrolnej bezpieczeństwa pojazdu.

Osoba ukrywająca się w pojeździe

W przypadku podejrzeń, że ktoś próbuje wejść do pojazdu, kierowca powinien w pierwszym bezpiecznym momencie zadzwonić po miejscową policję. W Wielkiej Brytanii należy zadzwonić pod numer 999, a w Europie — 112.

O czym przede wszystkim powinien pamiętać przewoźnik?

– powinni przekazywać kierowcom zaktualizowane wytyczne na temat dokumentów, które musi przekazać przedsiębiorca, zanim przewoźnicy przetransportują towary do granicy.

– po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przewoźnicy będą potrzebowali od eksportera towarów nowych dokumentów celnych i innych dokumentów SPS, aby móc przekroczyć granicę i wjechać do Unii Europejskiej. Konieczne będzie wypełnienie właściwych zgłoszeń celnych na towary, a kierowcy będą musieli otrzymać odpowiednie licencje i papierowe dokumenty.

– jeśli towary będą odbierane od upoważnionego nadawcy, kierowcy mogą jechać bezpośrednio do portu lub Eurotunelu z TAD z MRN w postaci kodu kreskowego.

– jeśli towary nie będą odbierane od upoważnionego nadawcy, kierowcy będą musieli udać się z LRN do urzędu wyjścia. LRN zostanie tam przetworzony na TAD/MRN.

– jeśli przewoźnicy będą przewozili towary tymczasowo na podstawie konwencji ATA np. materiały na wystawę lub koncert, kierowcy będą musieli udać się do odpowiedniego urzędu, aby uzyskać od organów kontroli granicznej pieczęć na formularzu karnetu ATA w celu uniknięcia konieczności uiszczenia cła.

-do momentu opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię przewoźnicy przewożący towary z Wielkiej Brytanii przy zawieszeniu płatności akcyzy muszą dopilnować, aby prowadzący skład celny lub producent przekazał kierowcy kopię eAD z systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych lub dokumentację handlową z jasno określonym ARC dla tego przewozu. Jeśli towary to produkty energetyczne, wówczas przewoźnicy muszą zamiast tego przekazać kierowcy papierowy formularz W8 dla ładunku.

– jeśli przewoźnicy transportują pewne produkty kontrolowane, również będą musieli przekazać kierowcy certyfikat dla takich towarów np. do wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego musi być dołączony podpisany przez nich EHC.

– przewoźnicy powinni wyjaśnić kierowcom, że dla towarów opuszczających Wielką Brytanię przedsiębiorca będzie musiał sporządzić zgłoszenie wywozu, po czym zostanie poinformowany, czy otrzymał P2P. Przed przewiezieniem towarów za granicę kierowca powinien sprawdzić u przedsiębiorcy, czy towary otrzymały z HMRC P2P do portu.

Pełną informację znajdziecie w przewodniku.

Czytaj więcej:

Brexit bez umowy cz. 1

Jak przygotować się na Brexit [aktualizacja]

Dostęp do rynku transportowego UE przedłużony do końca lipca 2020 r.

Co nowego w sprawie Brexitu? [AKTUALIZACJA]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.