Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK-OLIWA S.A.

I. WSTĘP

Szanujemy prywatność naszych Klientów/ Użytkowników, w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę prywatności, aby każdy Klient/ Użytkownik wiedział, w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane, w tym by mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy przekaże nam swoje dane.

Niniejsza Polityka Prywatności uwzględnia regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” (obowiązującego od dnia 25.05.2018 r.).

II. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych  jest Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS: 0000066693, NIP: 584-10-31-823, zwana w tym dokumencie również „PKS Gdańsk-Oliwa SA”.

III. JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Przetwarzamy dane, które Pani/Pan podaje w e-mailu, telefonicznie lub pozostawia w formularzach na naszych stronach internetowych, tj.: www.pks-sa.comwww.promy24.comwww.ocpd24.comhttps://blogtransportowy.pl/www.zawiaty.com. Są to dane przede wszystkim niezbędne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, złożenia oferty, realizowania umowy współpracy oraz dane, które Pani/ Pan pozostawia w ramach poruszania się po naszych stronach, czyli m.in. te, które pozostawia Pani/Pan w  tzw. cookies. O szczegółowy wykaz przetwarzanych przez nas Pani/Pana danych można zapytać naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe poniżej).

IV. DOBROWOLNOŚĆ PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi świadczenie usług dla Pani/Pana.

V. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I OKRES ICH PRZETWARZANIA

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w poszczególnych celach są następujące :

Cele przetwarzania danychPodstawa PrawnaOkres Przetwarzania
 1. Udzielenie odpowiedzi na zapytania telefoniczne/ e-mailowe/ z formularzy kontaktowych oraz złożenie oferty
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODODo czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 1. Wykonanie umowy
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stronąDo czasu wygaśnięcia umowy, której Pani/ Pan jest stroną, z zastrzeżeniem, że dane  te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. w celu dochodzenia roszczeń
 1. Marketing (w tym analizowanie i profilowanie w celach marketingowych)
Art. 6 ust. 1 lit a) RODODo czasu wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych
 1. Przesyłanie własnych informacji handlowych lub informacji handlowych partnerów
Art. 6 ust. 1 lit a) RODODo czasu wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych
 1. Pomiary statystyczne (dalej „statystyka”) marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora
Art. 6 ust 1 lit f) RODO – uzasadniony interes administratoraDo czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

 

VI. ODBIORCY, DO KTÓRYCH MOŻEMY PRZEKAZAĆ PANI/PANA DANE

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

 • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora,
 • Podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną,
 • Odbiorcom z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. jeżeli będzie to niezbędne do świadczenie usług na Pani/Pana rzecz lub jeżeli będzie to uwarunkowane  konkretną podstawą prawną – z zastrzeżeniem spełnienia wszelkich wymogów RODO w zakresie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

VII. PRAWA PANI/PANA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Ma Pani/Pan Prawo do:

 1. Prawo dostępu do swoich danych – ma Pani/Pan prawo do otrzymania od PKS Gdańsk-Oliwa SA potwierdzenia, czy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez PKS-Gdańsk Oliwa SA i w jaki sposób.
 2. Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 3. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes – wówczas, w razie Pani/Pana sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych, chyba, że wykażemy istnienie  ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo sprzeciwu przysługujące także w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies – w tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu zostanie natychmiast zaniechane.
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych przez PKS Gdańsk-Oliwa SA („prawo do bycia zapomnianym”), które polega na żądaniu od Administratora niezwłocznego usunięcia  Pani/Pana danych osobowych
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w praktyce może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Pani/Pana danych.
 6. Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo do otrzymania kopii dostarczonych nam danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o Pani/Pana zgodę lub na podstawie umowy, jak również w sposób zautomatyzowany.
 7. Prawo do wycofana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie.
 8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych  (PUODO).

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Pani/Panu praw, można przesyłać e-mailem na adres iodo@pks-sa.com lub pisemnie na adres Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa S.A., ul. Kołobrzeska 28, 80- 394 Gdańsk – z dopiskiem „IODO”.

Pani/Pana wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od ich otrzymania. W przypadku, gdy charakter żądania będzie skomplikowany bądź liczba żądań będzie bardzo duża, termin rozpatrzenia wniosku może się wydłużyć o kolejny miesiąc, o czym będziemy Panią/Pana informować.

VIII. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem ochrony danych osobowych dla PKS Gdańsk-Oliwa SA jest Bożena Grzanowska adres e-mali: iodo@pks-sa.com.  Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

XIX. PLIKI COOKIES

Pliki Cookies są wykorzystywane w celu:

 1. Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Pani/ Pana oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych: w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. Tworzenia statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktur i zawartości,
 3. Utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.