ITD – wzór odwołania od decyzji

Podczas kontroli na drodze Inspektor Transportu Drogowego za zaistniałe uchybienia może nałożyć na przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego karę w wysokości do 10 000 zł. Natomiast w przypadku „wizyty” w siedzibie firmy łączna wysokość zsumowanych kar może maksymalnie sięgać do kwoty 40 000zł. Te same wymogi kar maksymalnych dotyczą kontroli przeprowadzonych przez Inspektora Pracy w ramach uprawnień przysługujących na mocy Ustawy o transporcie drogowym w odniesieniu do zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy oraz czas jazdy i postoju.
Decyzja o nałożeniu kary jest decyzją administracyjną, więc powinna spełniać wszystkie przesłanki z art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego, tzn. zawierać: datę wydania, oznaczenie organu i stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia i rozstrzygnięcie, uzasadnienie, wskazanie trybu odwołania oraz podpis wydającego decyzję.
Warto zwrócić uwagę, że organ dokonujący oceny stanu faktycznego musi działać w oparciu o aktualne przepisy prawa transportowego, tj. rozporządzeń i dyrektyw unijnych jak również obowiązującego ustawodawstwa krajowego.
Decyzje wydawane przez ITD lub PIP nie są niepodważalne!!!
Dla uznania, że działanie organu jest prawidłowe czy też nie, należy zbadać, czy organ przy podejmowaniu rozstrzygnięcia sprawy wziął pod uwagę wszystkie przepisy prawa powszechnie obowiązującego i czy zastosował odpowiednie procedury.
Jeżeli okoliczności wykażą zaistnienie jakichkolwiek nieścisłości lub uchybień w zastosowaniu przepisów prawa przedsiębiorcy przysługuje prawo do odwoływania się od wydanej decyzji.
Takie odwołanie, w myśl kodeksu postępowania administracyjnego może być wnoszone z różnych przyczyn, nawet wynikających po prostu z niezadowolenia jednej strony z decyzji organu pierwszej instancji. Jednak odwoływanie się od decyzji dla samej idei odwoływania jest wysoce nieekonomiczne. Wiąże się z koniecznością poświęcenia czasu na sporządzenie odpowiednich pism (odwołanie, wyjaśnienia) bądź zlecenie wykonania tych czynności profesjonaliście, co wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów oraz z obowiązkiem stawiania się na wezwania organu II instancji w celu dostarczenia odpowiednich dokumentów i informacji. Postępowanie odwoławczego polega bowiem na ponownym rozstrzygnięciu sprawy administracyjnej, która była przedmiotem rozstrzygnięcia organu I instancji, nie zaś jedynie na kontroli zasadności zarzutów podniesionych w odwołaniu w stosunku do decyzji organu I instancji.
Pamiętać należy, że takie postępowanie wszczyna się wyłącznie wskutek aktywności przedsiębiorcy, poprzez złożenie odwołania osobiście bądź za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika.  Wnosi się je w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Istotne jest również ze każdej decyzji ITD, PIP zostaje na mocy przepisów szczególnych nadany rygor natychmiastowej wykonalności (istnieje obowiązek uiszczenia kary od momentu dostarczenia decyzji adresatowi) dlatego w odwołaniu należy wnioskować jednocześnie o wstrzymaniu rygoru natychmiastowej wykonalności zaskarżanej decyzji.
Organ administracyjny to wciąż stojący za tym urzędem ludzie, którzy nie są nieomylni, dlatego jeżeli istnieje podstawa do skutecznego odwołania się od decyzji, w interesie przedsiębiorcy jest skorzystanie z takiej możliwości. Warto mieć to na uwadze i w razie potrzeby odwoływać się od niekorzystnych rozstrzygnięć pamiętając o dochowaniu odpowiednich terminów.źródło: transtica.pl

WZÓR POGLĄDOWY – Odwołanie od decyzji inspektora Inspekcji Transportu Drogowego
………………………………………….                                                              ………………………………………..
(imię, nazwisko lub nazwa                                                                                                    (miejscowość, data)
składającego wniosek)
…………………………………………
…………………………………………
(adres lub siedziba)
Główny Inspektor Transportu Drogowego
ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa
za pośrednictwem
Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Transportu Drogowego
(oznaczenie organu, do którego wniosek jest kierowany)
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
(adres)
ODWOŁANIE
Na podstawie art. 127 § 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 93 ust. 5 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją inspektora Inspekcji Transportu Drogowego
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(oznaczenie organu, który wydał decyzję w I instancji)
znak ……………………………….. z dnia ……………………………………………………………………………………………
                        (znak pisma)                                                                             (dzień, miesiąc, rok)
Uzasadnienie
1. Podajesz okoliczności, na podstawie których wydana została decyzja, tzn. okoliczności kontroli – gdzie kontrola miała miejsce, kto Cię kontrolował i kiedy, jakie czynności podjęto, czy spisano protokół itp.
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Opisujesz okoliczności, na podstawie których została wydana decyzja, czyli podajesz, co spowodowało, że inspektor nałożył karę.
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Podajesz, dlaczego Twoje odwołanie powinno zostać uwzględnione, np. podnosisz fakt, że inspektor niesłusznie nałożył karę za przewóz zwierząt bez odpowiedniej wentylacji, gdyż Twój pojazd ma sprawną wentylację, o czym np. świadczy ostatni przegląd samochodu.
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
W związku z powyżej przestawionym stanem faktycznym wnoszę o ponowne, szczegółowe i wnikliwe rozpatrzenie przedmiotowej sprawy.
…………………………………………………….
(podpis i pieczęć z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska służbowego osoby
działającej w imieniu wnioskującego)
Załączniki:
np. zaświadczenie o ważnym przeglądzie samochodu lub dowód pozytywnego
protokołu z poprzedniej kontroli ……………………………………………………………….
Otrzymują:
……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

UWAGA: Jak słusznie zauważa jeden z czytelników,  odwołanie oparte na powołanych podstawach dotyczy wyłącznie sytuacji “zaskarżenia’ decyzji wydanej w I instancji przez Ministra lub Kolegium Odwoławcze. Nie dotyczy sytuacji odwołania od decyzji Wojewódzkiego Inspektora ITD
Jak wspomniano wyżej, DECYZJE WYDAWANE PRZEZ ITD SĄ NIEPODWAŻALNE!
Jest to wyłącznie Wzór poglądowy. Wszelkie odwołania radzimy przygotowywać w oparciu o konsultacje z prawnikiem.

Tryb odwoławczy GITD: 
http://www.gitd.gov.pl/content/tryb-odwolawczy

5 Komentarze

 1. Ktoś tu wprowadza skarżących w ogromny błąd. Odwołanie oparte na powołanych podstawach dotyczy sytuacji "zaskarżenia' decyzji wydanej w I instancji przez ministra lub kolegium odwoławcze.. I nie dotyczy sytuacji odwołania od decyzji Wojewódzkiego Inspektora TD…ale tego oczywiście autor tu nie napisał..Idźcie do prawnika! Najlepiej przed pożarem (tj. Decyzją).

 2. Proszę zapoznać się z treścią odwołania. Jest to odwołanie wnoszące o ponowne rozpatrzenie sprawy. Mimo wszystko bardzo dziękuję za cenne uwagi, tym samym pozwoliłem sobie o dodanie kilku dodatkowych informacji. Dziękuję i pozdrawiam.

 3. Szanowny Autorze bloga,
  Docenić należy trud włożony w pomaganie potrzebującym transportowcom, ale (jak już ktoś wyżej napisał) ten wzór odwołania nie jest poprawny. Decyzje wydawane przez WITD są jak najbardziej podważalne, ale nie w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a w trybie odwołania od decyzji. Z kolei tryb ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczy decyzji wydawanych w pierwszej instancji przez GITD, bo on nie ma organu wyższego stopnia, do którego można by złożyć odwołanie.
  Rozumiem, że dla laika to może być dość "pokrętna" logika.
  W razie problemów mogę pomóc, proszę o kontakt na info(at)grouplegal.pl.
  Pozdrawiam!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.