Odprawa celna eksportowa

Podstawowym dokumentem wymaganym do odprawy celnej wywozowej (eksportowej) jest:

 • Kopia faktury handlowej (najlepiej w jęz. polskim) zawierająca następujące dane:
  • nazwę sprzedającego oraz kupującego
  • dane odnośnie towaru tj. nazwę towaru, liczbę sztuk/opakowań, wagę brutto/netto
  • wartość towaru oraz walutę
  • warunki dostawy wg Incoterms
  • numer faktury i datę

Przy wszystkich warunkach dostawy (Incoterms) poza EXW, FCA, FOB (tu gdzie eksporter nie pokrywa kosztów za transport poza granice UE), należy podać na fakturze, jaka jest wartość transportu w całej wartości faktury z uwzględnieniem podziału kosztu transportu na odcinek krajowy i zagranicznym.

Przykład zapisu:
Warunki dostawy CFR Shanghai
Wartość towaru: $20 000
Koszt transportu: $1000 (Bydgoszcz –> Gdynia=$400, Gdynia –> Shanghai=$600)
Całkowita wartość faktury: $21 000
Powyższe wynika z tego, iż agent celny w deklaracji eksportowej musi podać wartość towaru na granicy kraju wywozu (tu Gdynia), zatem odlicza wartość odcinka zagranicznego (tutaj Gdynia –>Shanghai=$600) od całkowitej wartości faktury ($21 000 – $600). Wartość towaru na granicy jest z kolei związana z wartością, od jakiej eksporter będzie mógł odliczyć sobie VAT.

Jeśli koszt transportu (a w szczególności koszt odcinka zagranicznego) nie zostanie wyraźnie podany na fakturze, agent celny poprosi o dostarczenie oświadczenia o tych kosztach. Dlatego powyższy przykład wskazuje na optymalne i dość klarowne rozbicie kosztów, co pozwoli uniknąć tworzenia dodatkowych dokumentów. Oczywiście może się zdarzyć, że eksporter nie będzie chciał podać importerowi kosztów transportu, a jedynie określić całkowitą wartość towaru. W takiej sytuacji eksporter będzie musiał przygotować osobne oświadczenie dla agencji celnej, w którym poda, jakie koszty transportu na odcinku zagranicznym zawiera całkowita wartość faktury. Wiadomo, bowiem, że przy warunkach dostawy, np. CFR Shanghai, koszt towaru został powiększony również o koszt transportu do portu Shanghai, który musiał zaaranżować i przepłacić eksporter/sprzedający w kraju wysyłki.

 

 • Opcjonalnie kopia packing list/specyfikacja (jeśli na fakturze nie ma podanej np. liczby opakowań, wagi brutto/netto towaru)
 • Dodatkowe dokumenty takie jak np. deklaracja producenta towaru (jeśli jest potrzeba wystawienia świadectwa przewozowego EUR.1). Rodzaj dodatkowych dokumentów/oświadczeń zależy też od rodzaju towaru. Może być wymagane np. świadectwo weterynaryjne, fitosanitarne itp.
W procedurze wywozu nie ma cła wywozowego ani innych należności podatkowych, jak ma to miejsce w przypadku importu, czyli procedury dopuszczenia do obrotu.
Przyczyna jest bardzo prosta. Eksport jest procedurą wspieraną przez Państwo, dlatego brak należności celno-podatkowych i możliwość zastosowania „zerowej” stawki VAT przy sprzedaży eksportowej ma zachęcić producentów/eksporterów do szerszej sprzedaży na rynkach zagranicznych, przez co następuje poprawa bilansu handlowego kraju.

(ECS – System Kontroli Eksportu)

Od dnia 31.08.2007 r. możliwe jest w Polsce dokonywanie zgłoszeń wywozowych w formie elektronicznej za pomocą systemu ECS.
ECS, czyli System Kontroli Eksportu (ang. Export Control System), jest wspólnotowym systemem obsługującym elektronicznie zgłoszenie wywozowe, które zastąpiło poprzednią formę odprawy eksportowej tzw. papierowej, gdzie eksporter otrzymywał oryginał karty SAD (Single Administrative Document)
System ECS umożliwia wymianę komunikatów między urzędami celnymi wywozu i wyprowadzenia we wszystkich krajach UE. System ECS zapewnia automatyzację procedury wywozu i jej pełny monitoring, a także umożliwia elektroniczne potwierdzanie wyprowadzenia towarów poza obszar celny Wspólnoty.
Dokonanie odprawy celnej wywozowej można zlecić agencji znajdującej się w pobliżu miejsca załadunku albo w porcie wyjścia kontenera. Pierwsza opcja jest korzystna, gdy mamy mało czasu i musimy dostarczyć odprawiony towar w kontenerze jak najszybciej do portu. Na kontener odprawiany w porcie należy przeznaczyć dodatkowy dzień na odprawę. Zatem jeśli np. ładujemy kontener w magazynie w środę, a zamknięcie na statek (tzw. cut off) jest w czwartek rano w porcie, wtedy wybieramy pierwszą opcję. Kontener zostanie załadowany i odprawiony w środę a w czwartek będzie już gotowy czekał w porcie na załadunek na statek.
Jednak w przypadku, kiedy mimo zaplanowania dokonania odprawy niedaleko miejsca załadunku, stanie się to z jakichś powodów niemożliwe, warto jest zlecić odprawę celną wywozową w porcie, gdyż jest to tańsze wyjście, niż przetrzymywanie kontenera i kierowcy do dnia następnego. Standardowo przyjęte jest wśród krajowych przewoźników kontenerowych 8h wolnych od opłat na załadunek i odprawę, natomiast powyżej tego czasu pobiera się opłatę za każdą następną godzinę, aż do zwolnienia kontenera z odprawy (nie z magazynu).

Aby dokonać odprawy w imieniu eksportera, agencja celna będzie potrzebowała:

 • upoważnienie do odprawy celnej (w oryginale),
 • kopię KRS, NIP, REGON,
 • numer EORI.

W praktyce i bez podawania wszystkich szczegółów dotyczących komunikatów wysyłanych pomiędzy urzędami celnymi wywozu i wyprowadzenia, odprawa eksportowa w systemie ECS wygląda następująco.

 • Agencja celna (działająca w imieniu eksportera/ tutaj w przykładzie zakładamy, że ma swoją siedzibę blisko miejsca załadunku towaru np. w Warszawie) zgłasza towar do procedury wywozu,
 • Urząd celny wywozu (mający siedzibę również w Warszawie) przyjmuje zgłoszenie wywozowe i przesyła zwrotnie do agencji celnej MRN – numer ewidencyjny operacji wywozowej (Movement Reference Number),
 • towary po kontroli (celnik może chcieć fizycznie obejrzeć towar w kontenerze) są zwalniane do procedury wywozu i jednocześnie generowany jest Wywozowy Dokument Towarzyszący tzw. EAD – export accompanying document (drukowany w urzędzie celnym wywozu – tutaj w Warszawie),
 • kierowca otrzymuje Wywozowy Dokument Towarzyszący i udaje się z nim do urzędu celnego wyprowadzenia (w naszym przykładzie do portu Gdynia, gdzie składa załadowany kontener),
 • urząd celny wyprowadzenia (tu Gdynia) udziela zgody na opuszczenie przez towar obszaru celnego Wspólnoty (tutaj Polski) i zwalnia kontener w systemie (gdyby uznał, że jest jakiś błąd w odprawie, jaka została dokonana w Warszawie, lub np. chce dokonać rewizji towaru, wtedy nałoży na kontener (też w systemie) tzw. „stopkę”, która zostanie zdjęta po rewizji kontenera i wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości/ewentualnych nieprawidłowości. Zazwyczaj dopilnowaniem wyjaśnienia i zakończenia tej sytuacji zajmuje się spedytor/przewoźnik, który dba o sprawny przebieg całego procesu transportowego/celnego,
 • po faktycznym wyprowadzeniu towaru poza granice Wspólnoty (czyli tutaj po wypłynięciu kontenera na statku z portu Gdynia), urząd celny wyprowadzenia (tu Gdynia) zamyka eksport, a agencja celna dokonująca odprawy celnej (tu Warszawa) wysyła do eksportera komunikat potwierdzający wyprowadzenie towarów (IE599). Jest to elektroniczny komunikat, który zastąpił kartę 3 SAD, obowiązującą przed wprowadzeniem systemu ECS.
W przypadku, kiedy system ECS nie działa dokonuje się zgłoszenia celnego wywozu w „starej” formie papierowej na dokumencie SAD. W takim przypadku oryginał SAD-u jest zabierany przez kierowcę i potwierdzenie wywozu następuje przez urząd celny wyprowadzenia w formie pieczątki na oryginale karty 3 SAD, która musi zostać zwrócona do eksportera.
Podsumowując: po odprawie celnej eksportowej, eksporter otrzymuje od agencji celnej pocztą mailową Wywozowy Dokument Towarzyszący, a po opuszczeniu przez towar obszaru Wspólnoty, elektroniczny komunikat IE599 (potwierdzenie wywozu).
źródło: opensped.pl
1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.