Dystrybucja – procedury cz. II

DOSTAWA

Kierowca przyjmując  przesyłkę do przewozu jest zobligowany do dokonania jej przeglądu pod kątem
wystąpienia ewentualnych uszkodzeń lub braków. W trakcie załadunku, jeśli kierowca lub magazynier
stwierdzi uszkodzenie, stosowną adnotację należy dokonać na protokole uszkodzeń. Brak uwag co do
stanu przesyłki, w przypadku wystąpienia braków lub uszkodzeń skutkuje obciążeniem przewoźnika za
powstałą szkodę. Obciążenie następuje za pomocą noty obciążeniowej skompensowanej z fakturą za
usługi transportowe przewoźnika.
Kierowca bezwzględnie dostarcza towar do odbiorcy tego samego dnia. W przypadku wystąpienia
jakichkolwiek różnic, opóźnień w dostawie, długiego oczekiwania na rozładunek tzn. ponad godzinę lub
innych niezgodności należy bezzwłocznie powiadomić spedytora/dyspozytora (telefony powinny być zawsze umieszczone na kartach dystrybucyjnych celem optymalizacji)
Kierowca jest obowiązany do zdania towaru osobie wskazanej na Liście Przewozowym (zwanym dalej LP) lub przez nią upoważnioną (w przypadku firmy – właściwy dział) Na LP musi znaleźć się czytelnie imię i
nazwisko oraz pieczątka imienna lub firmowa). W przypadku braku pieczątki należy zażądać numer
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ta sama procedura dotyczy
wszystkich dokumentów załączonych do LP (karta dystrybucyjna, dokumenty WZ, CMR)

DOSTAWY PRZESYŁEK CELNYCH

W przypadku przesyłek celnych należy w pierwszej kolejności dostarczyć towar do wskazanej agencji
celnej a po odprawie dostarczyć towar do klienta lub postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez spedytora.

DOSTAWY PRZESYŁEK ZA POBRANIEM

W przypadku dostarczenia towaru za pobraniem kierowca zobowiązany jest zażądać od odbiorcy zapłaty
zgodnie z kwotą pobrania wskazaną na LP i zdać towar u klienta. Pieniądze należy przekazać osobie upoważnionej za potwierdzeniem rozliczenia pobrania używając właściwego dokumentu (np. KP)  Następnie  kierowca przekazuje KP do osoby rozliczającej kierowców. Za pobrane a nie rozliczone pieniądze odpowiada przewoźnik. Termin rozliczenia pobrania to 3 dni robocze. Za nieterminowe rozliczenie pobrania przewoźnik jest obciążany karą umowną w wysokości x PLN za każde 5 dni roboczych opóźnienia. Nierozliczone w terminie pobrania podlegają wzajemnej kompensacie.

 ODBIORY

Odbiór ładunku jest zlecony poprzez zapis na karcie dystrybucyjnej lub jest zlecony telefonicznie
przez dyspozytora (w tym przypadku kierowca nanosi adnotacje na kartę odbioru). Kierowca
jest zobowiązany do oznakowania ładunku poprzez umieszczenie na niej informacji:
– nadawca: nazwa +miejscowość,
– paleta 1 z 5 lub 1 / 1.
Brak opisu może spowodować nie przyjęcie towaru przez magazyn. Kierowca przyjmując przesyłkę do przewozu powinien sprawdzić jej zgodność  ze zleceniem odbioru ( wszelkie niezgodności wyjaśnić ze
spedytorem przed podjęciem towaru, dot. np. nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki do transportu). Kierowca jest zobowiązany do sprawdzenia jej stanu, a szczególności:
a) upewnić się, czy towar nie ma uszkodzeń: kartony nie są wgniecione, otwarte, rozerwane
b) w przypadku przyjęcia towarów kruchych (np. szkło, szyby, ceramika) i innych upewnić się czy są
zastosowane odpowiednie zabezpieczenia oraz czy przesyłka zawiera naklejki informacyjno-ostrzegawcze (np. uwaga szkło, strzałki określające sposób ustawiania)
c) w przypadku bel (np. tkanin, folii, papieru) sprawdzić czy wewnątrz beli znajduje się zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas przeładunków
d) wysokie przesyłki – upewnić się czy wysokość towaru na palecie nie grozi zgnieceniem dolnych
warstw lub nie utrudni załadunku lub rozładunku)
e) sprawdzić stan opakowania zewnętrznego (np. czy opakowanie zapewni właściwe zabezpieczenie
towaru w transporcie, czy towar na paletach nie przemieszcza się itp.)
f) zażądać od nadawcy listu przewozowego lub wypisać go samodzielnie

PODSUMOWUJĄC KIEROWCA POWINIEN:
SPRAWDZIĆ CZY TOWAR ZOSTAŁ PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWANY DO TRANSPORTU (JEŚLI TOWAR NIE ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY DO TRANSPORTU ORAZ NIE DA SIĘ GO ZABEZPIECZYĆ  POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO PODJĄĆ
PRZESYŁKI ORAZ NATYCHMIAST ZGŁOSIĆ ZAISTNIAŁY FAKT SPEDYTOROWI)
1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.